Công trình Folding House được đăng tải trên tờ báo kiến trúc của Mỹ

https://www.archdaily.com/987490/folding-house-x11-design-studio